กลุ่มงานกิจการนักเรียน


 

:: ชส.01 คำร้องขออนุญาตนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
:: ชส.02 ใบลา
:: ชส.03 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
:: ชส.04 หนังสือเชิญผู้ปกครอง
:: ชส.05 บันทึกข้อมูลการพบผู้ปกครอง
:: ชส.06 บันทึกคำให้การ
:: ชส.07 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ
:: ชส.08 บันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
:: ชส.09 บันทึกการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
:: ชส.10 บันทึกทัณฑ์บน
:: ชส.01-ชส.10 เอกสารฝ่ายส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

:: บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวรครูชาย
:: บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวรครูหญิง