กลุ่มงานวิชาการ


 


 

:: โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
:: แนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
:: การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
:: ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
:: คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
:: แบบฟอร์มหมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
:: แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษารายบุคคล

:: บันทึกการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลผลการเรียนและเครือข่ายความร่วมมือ
:: ผังแบบทดสอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม (Test Blueprint รายข้อ)
:: บันทึกข้อความขออนุมัติใช้โครงการสอนฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
:: แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
:: แผนการวัดและประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
:: การวางแผนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผส 01-ผส 04)
:: ตัวอย่างโครงการจัดการเรียนรู้
:: ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
:: บันทึกข้อความส่งโครงการจัดการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
:: บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
:: บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูผู้สอน)
:: การนำผลคะแนนข้อสอบกลางไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
:: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
:: รายงานผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล 2/2558
:: แบบสรุปการวางแผนเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
:: ตัวอย่างกำหนดการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
:: แบบประเมินโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
:: บันทึกข้อความขอความเห็นชอบใช้โครงการจัดการเรียนรู้ฯ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
:: แบบสำรวจแหล่งการเรียนรู้
:: แบบสำรวจแหล่งการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน
:: รายงานการผลิตและการใช้สื่อการสอน
:: รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

:: แผนการจัดการศึกษาเพื่อการอาชีพทำเฉพาะบุคคล (Individual Occupational Plan:IOP)
:: ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม

:: แบบรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู
:: บันทึกข้อความส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

:: แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
:: คู่มือการดูแลช่วยเหลือเด็ก นักเรียน ที่ถูกกระทำรุนแรง และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา
:: แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว