การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยจำนวน 8 คน  ได้แก่  นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ,  นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน,  นายนิวัฒน์  แซ่ผ่าน,  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์,  นายจักรินทร์  ชาวดร,  นางสาวจิรานุช  อุโมงค์,  นายณัฐกร  ทูลศิริ  และนายธวัชชัย  ช่วงวิไล  โดยคณะกรรมการประเมิน  ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ  ใจจุมปา  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ,  นางอสมาภรณ์  อักษร,  นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร,  นางสมศรี  สวัสดี,  นางสาวจินตนา  รัตนชัย,  นายปรเมษฐ์  อินเขียว,  นางสายรุ้ง  รักษาดี  และนางมยุรัตน์  ตาใจ  พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ครูผู้ช่วยอัตราบรรจุใหม่)  นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์,  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  และนางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย  ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้  ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2556  เวลา 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสินสอน  อาคารประเสริฐปัญญาวชิโร  ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของคณะครูผู้ช่วยดังกล่าวที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งครูต่อไป…

เมื่อพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 413 ครั้ง