กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

…สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์  เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 360 คน…

เมื่ออังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 322 ครั้ง