อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดการอบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม  มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข  และสร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามปฏิญญาของโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 243 คน  โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย  สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน  โรงพยาบาลเชียงแสน  และวัดศรีดอนมูลบ้านไร่…

 

เมื่ออังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 329 ครั้ง