กลุ่มงานอำนวยการ


 

:: แบบลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้อง
:: รายการสินค้า 2566
:: รายการหมึกพิมพ์ 2565
:: แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี

:: เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน้าเว็บไซต์โรงเรียน
:: เอกสารสารสนเทศรายบุคคลและสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
:: เอกสารสารสนเทศกลุ่มงานฯ
:: เอกสารกรอกข้อมูลนักเรียนระบบ Student Care
:: คู่มือการใช้ระบบ Student Care สำหรับครู
:: รายงานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
:: สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
:: สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
:: สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
:: สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้