ข่าวสาร ช.ส.

รับมอบหนังสือในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี

เมื่อศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 249 ครั้ง
รับมอบหนังสือในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี

…เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556  ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  มอบหมายให้นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน  นางสาวสาลิกา  แสนบุญศิริ  ม.5/3  และนายสมชาย  เยอะแจก  ม.5/5  เข้ารับมอบหนังสือสู่โรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี”  จากพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  ณ ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย  สนับสนุนโดยนายตัน  ภาสกรนที  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)…

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 440 ครั้ง
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยจำนวน 8 คน  ได้แก่  นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ,  นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน,  นายนิวัฒน์  แซ่ผ่าน,  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์,  นายจักรินทร์  ชาวดร,  นางสาวจิรานุช  อุโมงค์,  นายณัฐกร  ทูลศิริ  และนายธวัชชัย  ช่วงวิไล  โดยคณะกรรมการประเมิน  ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ  ใจจุมปา  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ,  นางอสมาภรณ์  อักษร,  นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร,  นางสมศรี  สวัสดี,  นางสาวจินตนา  รัตนชัย,  นายปรเมษฐ์  อินเขียว,  นางสายรุ้ง  รักษาดี  และนางมยุรัตน์  ตาใจ  พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ครูผู้ช่วยอัตราบรรจุใหม่)  นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์,  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  และนางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย  ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้  ในวันที่ [...]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2556

เมื่ออังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 306 ครั้ง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2556

…ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2556  พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน และพสกนิกรชาวอำเภอเชียงแสน  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ  ในช่วงเช้ามีพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยเครื่องราชสักการะ  พร้อมใจกันแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาว  ช่วงเย็นมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  และการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมใจกันแต่งกายในชุดไทยสีฟ้าประจำพระชนมวาร  ภายในงานมีผู้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม  และจัดงานได้ยิ่งใหญ่ตระการตาสมพระเกียรติ…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 276 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี  ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยภาคเช้าประกอบพิธีถวายพานพุ่มของตัวแทนนักเรียนและตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ภาคบ่ายจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติใน “โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่”  บริเวณภายในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน…

โรงเรียนระดับทองต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

เมื่อศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 286 ครั้ง
โรงเรียนระดับทองต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เข้ารับประทานรางวัลโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็นโรงเรียนระดับทองในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  จากสำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย  และ QAD (Qualifications for Anti-Drug Policy หรือระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์  และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมในเรื่องคุณภาพของการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา)  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ อาคารแพทยพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร… สามารถรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลังได้ที่ http://youtu.be/1KdsgDpD63w

ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 270 ครั้ง
ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารโรงเรียน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและเรื่องที่แจ้งให้ทราบ  ของผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  กลุ่มย่อยที่ 3  ได้แก่  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก  และผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556  เวลา 09.00 น. …

ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 303 ครั้ง
ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ

…กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายภาษาไทยบันไดสู่ความสำเร็จ”  ในวันพุธ  ที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ.2556  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์  วิทยากรข้าราชการบำนาญ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ  และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการการเรียนรู้ในปัจจุบัน  อนาคต  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี”

เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 462 ครั้ง
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี"

…กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมงาน “วันรพี”  7 สิงหาคม 2556  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  ณ ศาลจังหวัดเชียงราย  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  ได้แก่  นางสาวชนิชา  มิ่งส่วน  ม.4/1  และนางสาวเบญจพร  กัมปะหะ  ม.4/1  รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  และสำนักวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย  ได้แก่  นายเช้อ  รัศมีบารมี  ม.6/1  และนางสาวสุทธิดา  สุทธคำ  ม.6/1  รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  ส่วนนายอาฉ่า  มาเยอะ  ม.6/1  และนายจิรพนธ์  ใจอาษา  ม.6/1  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันรพี  ประจำปี พ.ศ.2556  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  [...]

สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่ออังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 358 ครั้ง
สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2556″  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันศุกร์  ที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ.2556  เวลา  13.00 น. – 15.30 น.  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิ  การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6/1  เรื่อง  มัทนะพาธา,  การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6/2  เรื่อง  พระอภัยมณี,  รายการภาษาพลาซ่า,  การโต้วาที  ในญัตติ “ภาษาเฟสบุ๊ค  ภาษาไทยวิบัติใช่สร้างสรรค์”,  การกล่าวสุนทรพจน์,  การอ่านทำนองเสนาะ,  การร้องเพลงยอยศพระลอ  และการรำชุดยอยศพระลอ  อีกทั้งการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ภายในงานมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง…

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่อจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 856 ครั้ง
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน  ใน”โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”  โดยคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 27 คน  จากชุมนุม “สนุกอ่าน” และ “ยุวบรรณารักษ์”  ไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด  ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย  ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว  ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…