ข่าวสาร ช.ส.

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

เมื่อพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 262 ครั้ง
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  สุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 1  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  โดยภายในงานถูกจัดภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน”  มีกิจกรรมภายในงานมากมายที่ทำให้นักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด  เพื่อพัฒนาชีวิต  และเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงเรียนต่อไป  สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.csws.ac.th/?p=11331…

การตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับจังหวัด

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 369 ครั้ง
การตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับจังหวัด

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ส่งตัวแทนนักเรียน  เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน  ม.3/1,  เด็กหญิงพรหมพร  ธิวงค์เวียง  ม.3/1,  เด็กหญิงสิริกร  กองบุตร  ม.3/1,  เด็กชายวันเฉลิม  แซ่มัว  ม.2/3,  เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมวงค์  ม.1/3  และเด็กหญิงขวัญเรือน  อินต๊ะเนตร  ม.3/1  เข้าร่วมในกิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 19  ระดับจังหวัด  จัดโดยสโมสรไลออนส์แม่สาย  ร่วมกับ สพม. เขต 36, สพป.เชียงราย เขต 3 และสพป.เชียงราย เขต 4  ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ในวันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  โดยมีคุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  และคุณครูอนุชิต  โปราหา  เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม  ในการนี้ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3  และเข้าร่วม  สร้างความภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่รั้วเหลือง-แดง…

อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 404 ครั้ง
อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ

…ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จำนวน 30 ท่าน  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  หลักสูตรครูทั่วประเทศ  โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 5  ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000  จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่คุณครูทุกคนให้มีศีลธรรม  เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน  ปลูกฝังความมีวินัย  เคารพ  อดทน  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยบูรณาการเข้ากับวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม  โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน  วัด  โรงเรียน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน…

เข้าร่วมคอร์สภาวนา “หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น”

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 263 ครั้ง
เข้าร่วมคอร์สภาวนา “หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น”

…คุณครูพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  และคุณครูศรีสุนีย์  กันทาเดช  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เข้าร่วมพัฒนาตนในคอร์สภาวนา “หนึ่งครูอ่าน  หนึ่งล้านศิษย์ตื่น”  เพื่อพัฒนาครูสู่นิสัยรักการอ่านของเด็ก  เพราะปัจจุบันมีทางเลือกสำหรับการอ่านที่หลากหลาย  ทั้งจากหนังสือหรือการอ่านผ่าน e-Books  ซึ่งมีเสน่ห์  ความสะดวก  และหลากหลายที่ต่างกัน  โดยการอ่านหนังสือต้องเริ่มอ่านในสิ่งที่ชอบเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น  ซึ่งการอ่านจะทำให้เรารู้กว้าง  รู้ลึก  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต  รู้จักคิดแยกแยะ  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากอบายมุข  ทั้งนี้โรงเรียนควรส่งเสริมการอ่านโดยพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือที่หลากหลายน่าอ่าน  และจัดเกมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ  ให้เด็กมีทางเลือกในการอ่านหนังสือที่มากขึ้น  โดยอาศัยครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์  ซึ่งมีเป้าหมายให้ครู 1 ท่านเป็นแรงงบันดาลใจแก่ศิษย์ 1,000 คน  ซึ่งจะสร้างนักอ่านได้ถึง 1 ล้านคน  จัดโดยมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน)  ตำบลห้วยสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 21-23  สิงหาคม  พ.ศ.2556…

ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 195 ครั้ง
ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

…กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียน  รวมจำนวน 80 คน  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในวันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ.2556  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน…

รางวัลครูดีคณิตศาสตร์เด่น

เมื่อพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 310 ครั้ง
รางวัลครูดีคณิตศาสตร์เด่น

…นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร  คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  เข้ารับรางวัล “ครูดีคณิตศาสตร๋เด่น”  จากผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18 สิงหาคม พ.ศ.2556  ณ หอประชุมใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย…

พิธีสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 321 ครั้ง
พิธีสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

…ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  โดยจัดพิธีสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556…

กิจกรรมจิตสาธารณะของลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 586 ครั้ง
กิจกรรมจิตสาธารณะของลูกเสือ-เนตรนารี

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีของโรงเรียน  ได้ช่วยกันใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาต้นไม้ภายในและรอบรั้วบริเวณโรงเรียน  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  ตามตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกองลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา…

รับมอบหนังสือในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี

เมื่อศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 262 ครั้ง
รับมอบหนังสือในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี

…เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556  ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  มอบหมายให้นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  บรรณารักษ์ห้องสมุด  พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน  นางสาวสาลิกา  แสนบุญศิริ  ม.5/3  และนายสมชาย  เยอะแจก  ม.5/5  เข้ารับมอบหนังสือสู่โรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งห้องสมุดธรรมะ กับท่าน ว.วชิรเมธี”  จากพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  ณ ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย  สนับสนุนโดยนายตัน  ภาสกรนที  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)…

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

เมื่อพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 450 ครั้ง
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยจำนวน 8 คน  ได้แก่  นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ,  นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน,  นายนิวัฒน์  แซ่ผ่าน,  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์,  นายจักรินทร์  ชาวดร,  นางสาวจิรานุช  อุโมงค์,  นายณัฐกร  ทูลศิริ  และนายธวัชชัย  ช่วงวิไล  โดยคณะกรรมการประเมิน  ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ  ใจจุมปา  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ,  นางอสมาภรณ์  อักษร,  นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร,  นางสมศรี  สวัสดี,  นางสาวจินตนา  รัตนชัย,  นายปรเมษฐ์  อินเขียว,  นางสายรุ้ง  รักษาดี  และนางมยุรัตน์  ตาใจ  พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ครูผู้ช่วยอัตราบรรจุใหม่)  นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์,  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  และนางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย  ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้  ในวันที่ [...]