ข่าวสาร ช.ส.

ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

เมื่อพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 279 ครั้ง
ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ขึ้นกล่าวให้โอวาทวันเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียน พร้อมทั้งถ่ายรูปกับนักเรียน ต้อนรับวันแรกของการเรียนในปีการศึกษาใหม่…  

โครงการโคโดโมะแรมซาร์ สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 328 ครั้ง
โครงการโคโดโมะแรมซาร์  สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  “โคโดโมะแรมซาร์  สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย (ไทย–ญี่ปุ่น);  KODOMO Ramsar for Education for Sustainable Development in Bangkok, Thailand (Thailand – Japan)“  มีตัวแทนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น  จำนวนทั้งสิ้น 42 คน  โดยคุณครูวิภา  กันสีเวียง  นำเด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน  ม.3/1  และเด็กหญิงสิริกร  กองบุตร  ม.3/1  นำเสนองานในหัวข้อ “พืชน้ำในหนองบงคาย”  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนของ Ramsar  และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติน้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2557  ณ อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ.นครปฐม…

วันครู 2557

เมื่อศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 645 ครั้ง
วันครู 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอเชียงแสน  จัดงาน “วันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”  เนื่องในงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2557  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริม  ยกย่อง  และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  โดยมี ดร.สายสวาท  วิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธาน โดยกิจกรรมงานวันครูเริ่มจากการลงทะเบียน  ใส่บาตร 108 เจริญพระพุทธมนต์  การลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”  พิธีบูชาบูรพาจารย์  การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  การแสดงนาฏศิลป์เชิดชูเกียรติคุณครู  สวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์  และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี  โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบด้วยรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากคุรุสภา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและเป็นครูที่ดีต่อไป…

ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556

เมื่อพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 306 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2556  ในวันศุกร์  ที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และรับพรเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีในปีใหม่  จากพระสงฆ์จำนวน 57 รูป  หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน  โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกับแลกของขวัญ  สร้างความสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน  เป็นการส่งความสุขทิ้งท้ายปี พ.ศ.2556…

ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 310 ครั้ง
ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย  จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2556  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต…

กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 295 ครั้ง
กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมกับฝ่ายกิจการพลเรือน  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด  กองทัพเรือ  จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ  ร่วมต้านภัยยาเสพติด”  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น.  โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับนักเรียน  เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาในการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสอดแทรกสาระความรู้  การไม่ข้องแวะกับยาเสพติดสลับกับการแสดงบนเวทีของกองดุริยางค์ทหารเรือ  และการมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา…

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อพุธที่ 4 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 313 ครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556  ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  มีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ (พานดอกไม้) ของตัวแทนนักเรียนและครู  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา…

ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เมื่ออังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 348 ครั้ง
ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เพราะกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  การเสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์  และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ  และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  กิจกรรมจัดขึ้นในภาคเช้า  บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ  กองลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบรั้วและภายในโรงเรียน…

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เมื่อเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 251 ครั้ง
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ขนาดโรงเรียนระดับกลาง  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน  และโรงพยาบาลเชียงแสน  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่…

ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา

เมื่อจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 291 ครั้ง
ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในงานทอดผ้าจุลกฐิน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา” ครั้งที่ 16  ณ วัดพระธาตุผาเงา  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  เป็นพิธีสมโภชองค์กฐิน  และในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  เป็นพิธีแห่ผ้าจุลกฐินและถวายผ้าจุลกฐิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและร่วมอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมการทอดผ้าจุลกฐินให้ดำรงไว้สืบต่อไป…