ข่าวสาร ช.ส.

กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่ออังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 179 ครั้ง
กิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และมีส่วนร่วมในการเลือกสรรหนังสือที่ตนเองสนใจ มาไว้บริการยืม-คืนในห้องสมุดโรงเรียน โดยคุณครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ บรรณารักษ์ห้องสมุด และคณะครูชุมนุมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นำตัวแทนนักเรียนในชุมนุมไปเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ร้านหนังสือดวงกมลเชียงราย ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการคเณศ พงศ์สุวรรณ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551…  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 116 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

…นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  ในวันเสาร์  ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมการให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ…  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 194 ครั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

…ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์  เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  โดย Raffles Institution เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งมีนายลี กวน ยู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย…

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เมื่อศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 139 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยการนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุผาเงามาร่วมในพิธี  เพื่อการประกาศตนให้ปรากฎว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน  เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในรอบปีนี้…  

กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

เมื่ออังคารที่ 27 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 313 ครั้ง
กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย

…สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องการป้องกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย  และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน  บุคคลในครอบครัว  และชุมชนของตนเองได้  และยังเป็นเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเฝ้าระวัง  การแจ้งเตือนภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเยาวชน  รวมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์  เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 360 คน…

สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

เมื่อศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 240 ครั้ง
สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

…ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้รับมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต” ระดับกลุ่มโรงเรียน  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558  โดยรองผู้อำนวยการรัชธีรินทร์  รักนา  เป็นตัวแทนสพม. เขต36  มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท…  

รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 229 ครั้ง
รางวัลกตัญญูเกียรติยศ

…เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557  มูลนิธิวิมุตตยาลัย  โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ได้จัดให้พิธีมอบรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้เป็น “อภิชาตบุตร” มีเกียรติประวัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม มีความสามารถพิเศษ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ สร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูล  รวมทั้งสิ้น 59 คน ในการนี้  งานแนะแนว  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ได้เสนอชื่อนายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5  เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญูเกียรติยศ” สาขา “อภิชาตบุตร”  จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ณ ธรรมสภา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โอกาสนี้  ยังได้ทำพิธีมอบรางวัลที่ลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โดยนายรัชธีรินทร์  รักนา  รองผู้อำนายการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเพื่อนนักเรียน  เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง  โรงเรียน  และวงศ์ตระกูลสืบไป…

นักเรียนพลเมืองดี

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 231 ครั้ง
นักเรียนพลเมืองดี

…สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มอบเกียรติบัตรและรูปถ่าย  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557  ให้แก่เด็กชายธนพล  พรมเวียง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้เป็นพลเมืองดี  เก็บเงินที่ตกได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและชมเชย  เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียนรั้วเหลือง-แดง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา…

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 228 ครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  พร้อมกับภาคส่วนราชการและประชาชน  ช่วงเช้ามีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  ช่วงเย็นมีการเดินขบวนเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี  และการจุดเทียนชัยถวายพระพร…

ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เมื่ออาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 296 ครั้ง
ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เพราะกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  การเสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์  และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ  และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  กิจกรรมจัดขึ้นในภาคเช้า  บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ  กองลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบรั้วและภายในโรงเรียน…