ข่าวสาร ช.ส.

นักเรียนพลเมืองดี

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 221 ครั้ง
นักเรียนพลเมืองดี

…สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มอบเกียรติบัตรและรูปถ่าย  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557  ให้แก่เด็กชายธนพล  พรมเวียง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้เป็นพลเมืองดี  เก็บเงินที่ตกได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและชมเชย  เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียนรั้วเหลือง-แดง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา…

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 217 ครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

…คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  พร้อมกับภาคส่วนราชการและประชาชน  ช่วงเช้ามีพิธีการวางเครื่องราชสักการะ  การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา  ช่วงเย็นมีการเดินขบวนเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี  และการจุดเทียนชัยถวายพระพร…

ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เมื่ออาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 282 ครั้ง
ถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  โดยกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เพราะกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  การเสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์  และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ  และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  กิจกรรมจัดขึ้นในภาคเช้า  บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียน  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ  กองลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบรั้วและภายในโรงเรียน…

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2557

เมื่อพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 510 ครั้ง
กีฬาสีภายใน ประจำปี 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  จัดงานกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา  พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน  ได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์  ให้รู้จักอดทนอดกลั้น  เสียสละ  ทนต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นผิดหวังได้  ภายใต้คำขวัญ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจนักกีฬา”…

ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา ครั้งที่ 17

เมื่ออังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 268 ครั้ง
ร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา ครั้งที่ 17

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในงานทอดผ้าจุลกฐิน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา” ครั้งที่ 17 ณ วัดพระธาตุผาเงา  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นพิธีสมโภชองค์กฐิน  และในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นพิธีแห่ผ้าจุลกฐินและถวายผ้าจุลกฐิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและร่วมอนุรักษ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมการทอดผ้าจุลกฐินให้ดำรงไว้สืบต่อไป…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เมื่ออังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 233 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

…นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  และคณะครู  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ในวันเสาร์  ที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างคับคั่ง  และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดีตั้งแต่ 3.50 เป็นต้นไป  การมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธินายแพทย์สมหมาย  ทองประเสริฐ (ก่อสร้างเรือนพยาบาล) จำนวน 474,649.72 บาท  การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปีในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้า เก่ง ดี ศรีเชียงแสน  จำนวน 5,000 บาท  ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 คน  การให้โอวาทของผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และหัวหน้างานกิจการนักเรียน  การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น  และรับมอบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ให้กับผู้ปกครอง…

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 156 ครั้ง
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

…ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวหรือวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน มีข้าราชการในหลายหน่วยงานเดินทางมาวางพวงมาลากันอย่างต่อเนื่อง…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 270 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

…นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยประกอบพิธีถวายพานพุ่มของตัวแทนนักเรียนและตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติใน “โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่” บริเวณภายในโรงเรียน กิจกรรมรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปี และระลึกพระคุณแม่…

รับการประเมินของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 206 ครั้ง
รับการประเมินของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง…

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 409 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ประธานในพิธี และนายรัชธีรินทร์ รักนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต่อประธานในพิธี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีด้วยกองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งสิ้น 500 นาย พร้อมใจกันในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกิจกรรมจิตสาธารณะ กองลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและรอบนอก…